KVKK
Çalışan Aydınlatma Metni

AKÇAKOCA TEKSTİL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ A.Veri Sorumlusunun Kimliği Şirketimiz, AKÇAKOCA TEKSTİL GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ( Aşağıda "Şirket" olarak adlandırılacaktır), çalışan adaylarına, çalışanlarına, müşterilerine, iştiraklerine ve ortaklarına, veya her ne ad altında olursa olsun ilişki içerisinde bulunduğu üçüncü kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu")'na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda tüm gereklilikleri yerine getirmeye azami dikkat ve özen göstermektedir. Yasal sorumluluğumuz gereği KVK Kanunu'nda tanımlı şekli ile "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, aşağıda belirtmiş olduğumuz, ancak bunlar ile sınırlı olmayan kişisel verilerinizi yapmış olduğumuz açıklamalar kapsamında ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir; 1.İsim - Soy İsim 2.T.C. Kimlik Numarası 3.Doğum Tarihi - Doğum Yeri 4.Askerlik Durumu 5.İletişim Adresi 6.E Posta Adresi 7.Cep Telefonu Numarası 8.Medeni Hali 9.Aile Bilgileri (Eş-Çocuk vb.) 10.Ehliyet Bilgileri 11.İcra Bilgileri 12.Banka Hesap Bilgileri 13.Diploma bilgileri 14.Gidilen Kurs Bilgileri 15.Sertifikalar 16.Bilgisayar Kullanım Bilgisi Hangi Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz İşlenmektedir; " Sağlık Raporları (İşe Giriş-Periyodik Muayene Formu/Periyodik Görme Muayene Formu/Akciğer Grafisi/Akciğer Filmi CD'si/Ses Eşik Odyogramı/Kan Grubu Kartı vb.) " Sabıka Kaydı " Dini İnancınız, " Biyometrik ve Genetik Veriler vb. B.Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi AKÇAKOCA, şirket Personel/Aday Personel'lerin verilerini KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilin de işlenmektedir. Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir. Personelin/Aday Personelin Kişisel Verileri; " Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formları ile, " Adayların AKÇAKOCA'ya elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler ile, " Referans kişiler aracılığı ile " İstihdam veya danışmanlık Şirketleri ile İş-Kur, Kariyer.net, Elemanonline.com toplanmaktadır. Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile çalışanlarımızdan kişisel bilgilerini güncellenmesi talep edilebilir. Çalışanlarında, bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri İnsan Kaynakları Departmanına iletmeleri beklenmektedir. AKÇAKOCA GIDA, hiçbir koşulda çalışan tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz. C.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK'ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişi Veri İşleyen tarafından işlenebilmektedir; " Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması, " Aranan pozisyona uygun olup olmadığınızın tespiti amacıyla, uygun olmadığına karar verildiği takdirde benzer pozisyonlarda değerlendirmek amacıyla, " Personel'in istihdamı ile ilgili olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, " Personellere maaş hesabı açılması, gerektiği durumlarda kiralık araç verilmesi, telefon verilmesi, telefon hattı verilmesi, yemek kartı verilmesi, otomatik bireysel emeklilik işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla, " Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi amacıyla, " Çeşitli insan kaynakları uygulamaları amacıyla, (Personel Özlük dosyasının oluşturulması, Bordro işlemlerinin yapılması, Çalışanlara Maaş ödemelerinin yapılması) " İşe giriş ve çıkışların tespiti ve kontrolü amacıyla, " İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması amacıyla, " Acil tıbbi müdahaleler amacıyla, " Hastalık izinlerinin takibi ve izlenmesi veya Personel'in görevini yerine getirebilmesi için gerekli sağlık koşullarının takibi amacıyla; " Personel'in maaşına konulan maaş hacizlerinin takibi amacıyla, " Acil durumların varlığı halinde Personel'in kendi rızası ile verdiği kişiler ile iletişime geçilmesi amacıyla, " Personel'e Kartvizit basımının sağlanması amacıyla, " Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması amacıyla, " İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi, " Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (Vergi Mevzuatı, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Borçlar Hukuku Mevzuatı, Ticaret Hukuku Mevzuatı, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Elektronik İletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar) " Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi, " KVKK' nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, D.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde; " Maaş hesabı açılması amacıyla bankalarla, " Gerektiği durumlarda kiralık araç verilmesi amacıyla araç kiralama şirketleriyle " Gerektiği durumlarda telefon hattı verilmesi amacıyla GSM operatörleriyle, " Şirketin zorunlu bireysel emeklilik yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla bireysel emeklilik şirketleriyle, " Zincir mağazalarda görev alacak personelin bilgileri görev alacağı zincir mağazalar ile, " Yemek kartı verilmesi halinde yemek şirketleriyle paylaşılacağını, " Kartvizit basılacağı durumlar da çalıştığımız ilgili tedarikçilere, " Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle (işyeri doktorumuz ile), hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla, " İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, özel entegratör firmalarla, bağımsız denetim firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla, " Bordrolama-Maaş işlemlerinin takip edilebilmesi ve yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz Mali Müşavirimizin kullandığı LUCA muhasebe programı ve, şirketimiz bünyesinde kullanılan MİKRO muhasebe programlarına işlenmekte ve bu uygulamaların kendi veri kayıt ortamında saklanmaktadır. " Promosyonlar ve hediye verilebilmesi amacıyla ilgili iş ortakları ve tedarikçilere, " Rezervasyon/promosyon amacıyla turizm ve/veya ulaşım şirketleri ve ilgili tedarikçilerle, " Gerektiği durumlarda teslimat yapılabilmesi amacıyla kargo firmalarıyla, " Çalışan hakkında referans talep eden kurum ve şirketler ile, " Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla (Sosyal Güvenlik Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BES-OKS Firmaları, vb.) paylaşılabilmektedir. Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak(kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir. E.Kişisel Verilerin Saklanma Süresi Kişisel verileriniz, iş akdiniz devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz, sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca iş akdiniz sona erdikten itibaren 10 (on) yıl boyunca saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz AKÇAKOCA tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz. F.Veri Sahibinin Hakları KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: -Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, -Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, -Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, -Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, -Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, -KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, -İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, -Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi Zafer Mahallesi Kaynak Caddesi No:24 Merkezefendi/DENİZLİ adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak bizzat veya posta yoluyla başvuru veya muhasebe@akcakoca.com.tr mail adresine ya da akcakocagidadenizli@hs08.kep.tr Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ile imzalanmak suretiyle gönderebilirsiniz. Ayrıca Noter kanalıyla veya hukuken geçerli ve kimliği doğrulama imkânı sağlayan yöntemlerle de başvuru yapılabilir. Başvurular Türkçe yapılmalıdır. KVKK'nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu sıfatıyla Akçakoca Tekstil Gıda'ya, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin taleplerinizi iletmeniz gerekmektedir. Talepleriniz Veri Sorumlusuna Başvuru ve Usul Esasları Hakkında Tebliğ'in ("Tebliğ")6. maddesi uyarınca, tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Tebliğ'in 7. maddesi gereğince ücret alınabilir.
Bu web sitesi kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internette çalışmak için çerezler kullanabilir. Bu internet sitesini kullanarak çerezlerin bu web sitesinde kullanılmasını kabul edersiniz.    Daha Fazla Bilgi   |   Kabul Et ve Gizle
Adres:
Zafer Mahallesi Kaynak Caddesi
No:24 Gümüşler / DENİZLİ

Telefon:
0258 372 00 22

Faks:
0258 372 00 55

Acil Durum:
0541 380 00 08

E-Posta:
info@akcakoca.com.tr
Sosyal Medya / Bizi Takip Edin

 
Akçakoca Kulalı Grup | Tüm Hakları Saklıdır.   |   Kişisel Verilerle İlgili Genel Aydınlatma Metni
Mega Tasarım 2016